Εργογραφία - βιβλιογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

• Βαρίκας Βάσος, «Ένας κριτικός μιλάει για τέχνη και κριτική», Συγγραφείς και κείμεναΑ΄ (1961-1965), σ.46-49. Αθήνα, Ερμής, 1975 (πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα Το Βήμα, 15/10/1961).
• Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Θρύλος Άλκης», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό4. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1985.
• Καραντώνης Ανδρέας, «Άλκης Θρύλος», Φυσιογνωμίες· Τόμος δεύτερος, σ.343-349. Αθήνα, Παπαδήμας, 1977.
• Μάτσας Νέστορας, «Οι λογοτέχνες από πολύ κοντά. Άλκης Θρύλος», Νέα Εστία50, ετ.ΚΕ΄, 15/7/1951, αρ.577, σ.965-966.
• Νιάρχος Θανάσης Θ., «Η έκλειψη ενός “Θρύλου”», Η λέξη132, 3-4/1996, σ.203-204.
• Π[αράσχος Κλέων], «Άλκη Θρύλου: Η Δέκατη Τρίτη Ώρα», Νέα Εστία1, ετ.Α΄, 1η/5/1927, αρ.2, σ.119-120.
• Π[αράσχος Κλέων], « Άλκη Θρύλου: Στοχασμοί για το Δημοτικό Τραγούδι», Νέα Εστία4, ετ.Β΄, 1η/7/1928, αρ.13-37, σ.620-622.
• Χ[άρης] Π[έτρος], «Άλκη Θρύλου: Το ελληνικό θέατρο. Α’ τόμος», Νέα Εστία102, ατ.ΝΑ΄, 1η/7/1977, αρ.1200, σ.893-894.
• Χατζηφώτης Ι.Μ., «Θρύλος Άλκης», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας7. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.
• Χατζίνης Γιάννης, «Άλκη Θρύλου: Εκδρομές και ταξίδια, τόμος τρίτος», Νέα Εστία83, ετ.ΜΒ΄, 1η/6/1968, αρ.982, σ.766-768.
Αφιερώματα περιοδικών
• Ορίζοντες5, ετ.1, 1-2/1970.
• Νέα Εστία92, ετ.ΜΣΤ΄, 1η/12/1972, αρ.1090.

 

Εργογραφία
(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις)

Ι.Πεζογραφία
• Η δέκατη τρίτη ώρα· Τραγούδια, διηγήματα. Αθήνα, Σαριβαξεβάνης, 1927.
ΙΙ.Δοκίμιο
• Σολωμός · Ανατύπωση από το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1923. Αθήνα, τυπ. Εστία, 1924.
• Κωστής Παλαμάς. Αθήνα, Αθηνά, 1924.
• Κριτικές μελέτεςΙΙΙ. Αθήνα, Σαριβαξεβάνης, 1925.
• Στοχασμοί για το δημοτικό τραγούδι· Και άλλοι στοχασμοί· Κριτικές μελέτες IV. Αθήνα, τυπ.Καλλέργη, 1928.
• Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας. Αθήνα, Δίφρος, 1962.
• Συζητήσεις με τον εαυτό μου. Αθήνα, Δίφρος, 1961.
• Μορφές και θέματα του θεάτρου. Αθήνα, Δίφρος, 1961.
• Μορφές και θέματα του θεάτρου· Δεύτερη σειρά. Αθήνα, Δίφρος, 1962.
• Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας· Και μερικές άλλες μορφές. Αθήνα, Δίφρος, 1963.
• Το Ελληνικό ΘέατροΑ΄· 1927-1933. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1977.
• Το Ελληνικό ΘέατροΒ΄· 1934-1940. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1977.
• Το Ελληνικό ΘέατροΔ΄ · 1945-1948. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1978.
• Το Ελληνικό ΘέατροΕ΄· 1949-1951. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1979.
• Το ελληνικό θέατροΣτ΄ · 1952-1955. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1979.
• Το ελληνικό θέατροΖ΄ · 1956-1958. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1979.
• Το ελληνικό θέατροΗ΄ · 1959-1961. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1980.
• Το ελληνικό θέατροΘ΄ · 1962-1963. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1980.
• Το ελληνικό θέατροΙ΄· 1964 – 1961. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1981.
• Το ελληνικό θεατροΙΑ΄· 1867-1969. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών – Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1981.
• ΑφορμέςΑ΄. Αθήνα, Εστία, χ.χ.
ΙΙΙ.Θέατρο
• Ο χορός του Βοριά – Η ομορφιά που σκοτώνει· Μονόπραχτα δράματα. Αθήνα, τυπ. Εστία, 1915.
ΙV.Ταξιδιωτική λογοτεχνία
• Εκδρομές και ταξίδια· Ταξίδια σε ξένες χώρες· Σειρά πρώτη. Αθήνα, Δίφρος, 1962.
• Εκδρομές και ταξίδια · Ταξίδια σε ξένες χώρες· Σειρά δεύτερη. Αθήνα, Δίφρος, 1963.
• Εκδρομές και ταξίδια· Τόμος Γ΄. Αθήνα, Εστία, 1968.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ